G27XT, G27MXT

树形、推入式铆钉、PA6 UL94V2

返回
单位:mm
  • G27XT&G27MXT -600X600.jpg
产品型号 品名 参考编号 材料 颜色 A œB C 板材厚度 包装数量 PDF 3D
21648 G27XT1250375 27XT1250375 PA6 UL94V2 黑色 8.7 1.6 11.6 3.2 +/- 0.08 1.6-9.5 1000
21563 G27MXT004006 27MXT004006 PA6 UL94V2 黑色 11.2 2.0 8.3 4.0 +/- 0.08 1.6-6.0 1000
21513 G27XT1880375 27XT1880375 PA6 UL94V2 黑色 12.7 2.0 12.0 4.8 +/- 0.08 1.6-9.5 1000
21665 G27XT1880625 27XT1880625 PA6 UL94V2 黑色 12.7 2.0 18.4 4.8 +/- 0.08 1.6-15.9 1000
21564 G27MXT048159 - PA6 UL94V2 黑色 8.0 2.0 19.0 4.8 +/- 0.08 2.1-15.9 1000
21514 G27MXT005006 27MXT005006 PA6 UL94V2 黑色 14.0 2.0 8.5 5.0 +/- 0.08 1.6-6.0 1000
21562 G27MXT006018 27MXT006018 PA6 UL94V2 黑色 16.8 2.0 21.3 6.0 +/- 0.08 1.6-18.0 1000
21669 G27XT2500375 27XT2500375 PA6 UL94V2 黑色 17.8 2.5 12.9 6.4 +/- 0.08 1.6-9.5 1000
21528 G27XT2500625 27XT2500625 PA6 UL94V2 黑色 17.8 2.5 19.2 6.4 +/- 0.08 1.6-15.9 1000
21647 G27XT2501750 27XT2501750 PA6 UL94V2 黑色 17.8 2.5 47.8 6.4 +/- 0.08 1.6-44.5 1000
21650 G27XT2502000 27XT2502000 PA6 UL94V2 黑色 17.8 2.5 54.2 6.4 +/- 0.08 1.6-50.8 1000
21516 G27XT2811000 27XT2811000 PA6 UL94V2 黑色 20.0 2.5 29.1 7.1 +/- 0.08 1.6-25.4 1000
21517 G27XT2811250 27XT2811250 PA6 UL94V2 黑色 20.0 2.5 35.6 7.1 +/- 0.08 1.6-31.8 1000
21518 G27XT3120250 27XT3120250 PA6 UL94V2 黑色 22.2 2.5 10.4 7.9 +/- 0.08 1.6-6.4 1000
21651 G27XT3120625 27XT3120625 PA6 UL94V2 黑色 22.2 2.5 19.9 7.9 +/- 0.08 1.6-15.9 1000
21519 G27XT3120750 27XT3120750 PA6 UL94V2 黑色 22.2 2.5 22.7 7.9 +/- 0.08 1.6-19.1 1000
21646 G27XT3121250 27XT3121250 PA6 UL94V2 黑色 22.2 2.5 36.0 7.9 +/- 0.08 1.6-31.8 1000
21649 G27XT3752000 27XT3752000 PA6 UL94V2 黑色 25.4 2.5 56.2 9.5 +/- 0.08 1.6-50.8 1000

我们携手打造紧固件解决方案!

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
本网站使用 cookie 为您提供最佳服务,让您尽可能愉快地访问我们的网站。 如果您继续使用我们的服务,我们将假定您同意使用此类 cookie。 有关 cookie 的更多信息可以在隐私声明中找到。 Mehr Infos